ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 93.80 MB
آپلود: 6.86 MB

سهمیه حساب کاربری

جدول میزان سهمیه حساب های کاربری در دانشگاه ایلام:

نوع کاربری حجم هفتگی
دانشجویان کارشناسی

1.5GB

دانشجویان کارشناسی ارشد

2GB

دانشجویان دکتری

3GB

کارکنان

1.5GB

اعضای هیات علمی 7GB