ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 45.33 MB
آپلود: 6.14 MB

راهنمای دبیرخانه

برای وارد شدن به سیستم ابتدا وارد سایت دانشگاه شده ilam.ac.irسپس از قسمت خدمات رایانه ای وارد سامانھ اتوماسیون اداری می شوید، سپس ورود به سامانه را انتخاب و وارد حساب کاربری خود می شوید. بعد از وارد شدن به سیستم ، اولین مرحله  انجام تنظیمات اولیه می باشد برای انجام این کار طبق مراحل زیر عمل کنید 

1-

٢-بروی تنظیمات اولیه کلیک کنید، تنظیمات اولیه  یک فایل می باشد که بعد از دانلود باید آنرا اجرا کنید با این کار یک بار صفحه باز و بستھ می شود.

مرحله بعد تغییر رمز عبور برای کاربران می باشد برای این منظور بروی گزینه تغییر رمز عبور کلیک کنید.

با کلیک بروی گزینه تغییر رمز عبور صفحه زیر برایتان باز می شود، در کادر اول پسورد فعلی را وارد میکنید ، در کادر دوم پسورد جدید و در کادر آخر پسورد جدید را تکرار میکنید نکته: پسورد حداقل ٥ کارکتر و باید شامل حروف و عدد باشد برای وارد شدن به کارتابل نامه بروی کارتابل نامه کلیک کنید

با این کار کارتابل شما نمایش داده میشود، در این صفحه نامه ھای رسیده به کارتابل به شما نمایش داده میشود

با کلیک بروی ھر نامه مشخصات نامه در پایین صفحه به شما نمایش داده میشود ، با کلیک بروی ھر قسمت از نامه مشخصات آن قسمت نمایش داده می شود شرح نامه: در این قسمت مشخصات نامه مثل شماره نامه، تاریخ و زمان ثبت نامه، تھیه کننده نامه نشان داده میشود ارجاعات: سیر ارجاعات نامه به صورت درختی به شما نمایش داده میشود متن نامه: شامل متن نامھ می باشد اسکن نامه: دستورات نامه به شما نمایش داده می شود فایل الصاقی: اگر نامه دارای پیوست باشد در این قسمت به شما نمایش داده می شود

برای ایجاد نامه جدید:

در صفحه  زیر بروی دکمه جدید کلیک کرده

و گزینه نامه جدید را انتخاب میکنید

با این کار صفحه زیر باز می شود

با زدن دکمه ثبت ، در سمت راست صفحه گزینه متن نامه فعال می شود که با کلیک بروی ھر دکمه صفحه جداگانه ای باز می شود معمولا ما از متن نامه، فایل الصاقی ، اسکن نامه و ارجاع جدید استفاده میکنیم ،

برای نوشتن متن نامه روی متن نامه کلیک میکنیم تا صفحه زیر باز شود

١-در این قسمت سربرگ مربوط به حوزه کاری خود را انتخاب میکنید،A٤یا A٥

٢-در این قسمت اندازه فونت عنوان و رونوشت نامه را انتخاب میکنید

٣-در مناسبت ھای مختلف در نامه ھا معمولا از یک جمله مناسب با آن زمان استفاده می شود ، در این قسمت این جمله نوشته می شود

٤-در این قسمت گیرنده نامه را مشخص میکنید ، برای مشخص کردن گیرنده نامه  روی دکمه ins کلیک کرده و در کادر باز شده نام خانوادگی یا عنوان سازمانی شخص گیرنده را تایپ کرده و آنرا انتخاب میکنید و سپس دکمه انتخاب و بازگشت را میزنید، با این کار نامه بعد از امضاء به صورت اتوماتیک به گیرنده نامه فرستاده میشود

٥- بعد از اینکھ گیرنده نامه را مشخص کردید در این قسمت نام این شخص نوشته می شود که شما باید نوشته داخل این کادر را پاک کرده و عنوان مربوط به نامه خود را بنویسید،

٦- در این قسمت متن نامه را تایپ میکنید

٧-در این قسمت امضاء کننده نامه را مشخص میکنید.مثل قسمت گیرنده نامه روی دکمھ insکلیک کرده و امضاء کننده را مثل مرحلھ ٤ انتخاب میکنیم

٨- در این قسمت گیرنده رونوشت را انتخاب میکنیم ، رو دکمھ ins کلیک کرده و مثل مرحله قبل انجام میدھیم

٩- بعد از انتخاب گیرنده رونوشت در این کادر اسم گیرنده رونوشت نوشته می شود کھ مثل عنوان نامه باید نوشته داخل این کادر را پاک کرده و رونوشت را طبق نامه بنویسیم. در آخر با زدن دکمه ثبت نامه را ثبت می کنیم ، در صورتی که دکمه ثبت را نزنید متن نامه ذخیره نمی شود و باید متن نامه را دوباره تایپ کنید در صورتی کھ نامه دارای فایل الصاقی باشد دکمه فایل الصاقی در سمت راست نامه را انتخاب می کنیم و فایل مربوطه را انتخاب میکنیم

بعد از این مراحل نوبت به امضای نامه میرسد برای این کادربه متن نامه رفته دکمه پیش نمایش را انتخاب میکنید با فشردن دکمه پیش نمایش ، نامه به شما نشان داده می شود ، با این کار صفحه زیر به شما نمایش داده می شود، با امضای نامه به صورت اتوماتیک برای گیرنده نامه و گیرندگان رونوشت ارسال می شود

چگونھ یک نامه را ارجاع دھیم:

برای این کار بعد از وارد شدن به کارتابل نامه روی نامه مورد نظر کلیک کرده، و دکمه ارجاع را انتخاب می کنیم

با زدن دکمه ارجاع صفحه زیر باز می شود

با زدن دکمه ارجاع و پیگری نامه از کارتابل حذف شده و به قسمت ارجاع شده ھا منتقل می شود. تعریف گروھھای ارسال: چنانچه  یک نامه داشته  باشید که بخواھید این نامه را به چندین نفر بفرستید می توانید برای خود گروھھای ارسال درست کنید ، مثل گروه مدیران آموزشی، مدیران امور عمومی و اعضای ھیات علمی یک دانشکده خاص و غیره برای این منظور در حوزه شخصی ، گزینھ امکانات کارتابل و از این قسمت گزینه تعریف گروھھای ارسال را انتخاب میکنیم

صفحه زیر باز می شود

بعد از ثبت دکمه تعیین اعضاء را انتخاب میکنید تا صفحه زیر باز شود

 

دریافت pdf