ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 45.33 MB
آپلود: 6.14 MB

راهنمای درخواست مرخصی

ابتدا روی دکمه جدید از تصویر شماره یک کلیک کنید، با این کار تصویر شماره دو باز می شود.

گزینه حضور و غیاب را انتخاب کنید و از لیست مربوطه مرخصی مورد نظر خود را انتخاب نمایید با این کار تصویر شماره 3 باز می شود.

1- تاریخ شروع و پایان مرخصی را تایپ کنید.

2- دکمه جهت بررسی را انتخاب کنید با اینکار درخواست شما از کارتابل خارج شده ، به قسمت پیگیری منتقل میشود و برای مدیر مافوق ارسال میگردد.

 

نکته:در صورتی که مرخصی شما استعالجی باشد باید مانند تصویر شماره 5 عمل کنید

 

دریافت pdf