ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 43.20 MB
آپلود: 5.44 MB

قطعی و مشکلات شبکه ای

جدول مشکلات شبکه در دانشگاه ایلام

علت

ساعت

محدوده

تاریخ

کندی دسترسی به اینترنت 15:00 تا شبکه اینترنت کل دانشگاه 10 دی 94
قطعی سرویس دهنده اینترنت 02:12 تا 08:05 شبکه اینترنت کل دانشگاه 4 آذر 94
مشکل سرویس دهنده اینترنت 11:10 تا 13:35 شبکه اینترنت کل دانشگاه 1 آذر 94
مشکل سرویس دهنده اینترنت 19:20 تا 23 شبکه اینترنت کل دانشگاه 29 آبان 94
مشکل سرویس دهنده اینترنت 20 تا 24 شبکه اینترنت کل دانشگاه 28 آبان 94
قطعی برق در دانشگاه 11:30 تا 12:25 شبکه اینترنت کل دانشگاه 25 آبان 94
کندی ارتباط اینترنت 14  تا 19 شبکه اینترنت کل دانشگاه 21 آبان 94

قطعی سرویس دهنده اینترنت

ساعت 22:05 تا 8:25 صبح

شبکه اینترنت کل دانشگاه

19 آبان 94

قطعی برق در خوابگاه

از ساعت 17 تا ساعت 21

شبکه خوابگاه دانش

19 آبان 94

آسیب دیدگی تجهیزات (رعدوبرق)

1  صبح تا ساعت 14

شبکه خوابگاه الغدیر

18 آبان 94