ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 59.55 MB
آپلود: 7.22 MB

خدمات اینترنت خوابگاهی

از ابتدای سال جاری تنها دانشجویان ثبت شده در سامانه اتوماسیون خوابگاهها می توانند از خدمات اینترنت خوابگاههای دانشجویی دانشگاه استفاده کنند. دانشجویانی که برای ورود به حساب خود در خوابگاهها مشکل دارند می توانند به امور خوابگاههای دانشگاه مراجعه کنند.