ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 92.81 MB
آپلود: 7.99 MB

ثبت فعالیت کاربران در فضای مجازی

با عنایت به دستور پلیس فضای مجازی و دادستان محترم کل کشور در خصوص نگهداری فعالیت کاربران در محیط های با اینترنت اشتراکی، از اول مهرماه سال جاری تمام فعالیت کاربران دانشگاه در حوزه فضای مجازی ثبت و نگهداری می شود. مراتب جهت اطلاع تمامی کاربران اینترنت دانشگاه شامل اساتید، کارکنان و دانشجویان اعلام می گردد.