ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 43.20 MB
آپلود: 5.44 MB

افزایش سرعت و حجم حسابهای کاربری

بر اساس مصوبه کمیته فناوری اطلاعات دانشگاه سهمیه هفتگی حسابهای کاربری به صورت زیر تغییر یافت:

 

  سرعت حجم میزان افزایش ماهیانه
دانشجویان کارشناسی 4MB 2GB از 6GB به 8GB
دانشجویان کارشناسی ارشد 6MB 3GB از 8GB به 12GB
دانشجویان دکتری 8MB 4GB از 12GB به 16GB
اعضا هیات علمی 8MB 8GB از 28GB به 32GB
کارکنان 2MB 2GB از 6GB به 8GB

 

سهمیه بندی جدید از روز شنبه 6 آذرماه اعمال خواهد شد.