خدمات مرکز فناوری اطلاعات

کارشناسان مرکز

  مهندس  رضا منصور پور     

  مهندس  احمد جمشیدی

  مهندس  مهدی شریفی راد

  مهندس  حسن کریمی تبار

  مهندس  نادر سایه میری 

  مهندس علی خسرو زاده 

  مهندس  مریم  صفایی

خدمات مرکز فناوری اطلاعات